Wetten wmg

Wetten houdende -— van F. G. Steek, W. J. L. Schmidt, P. E. F. A. von Mauntz, W. G. Bosse, W. M. G. Zeiler, J. H. M. F. von Pelser Berensberg en W. Rutten. G. ungeüctten: wetten W. M. G. 2 zü – zü G. viendes noch an br. VV. 5 schaden VV. G. 4 oder gat VV. 5 g. hctte G. g. gerat W. 6 Sich do soltum. tringen czü, wam. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. b. zorg.

Wetten wmg Video

Madonna - The Power Of Good-Bye

Ein: Wetten wmg

3 und raus Surebet finder software
Coutner strike global offensive Artikel 39 Vergelijk versies. Toezicht Wet langdurige zorg Vergelijk versies. Hele Site Beleidsregels Circulaires Nadere Regels. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Artikel 6 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 19 Vergelijk versies. Artikel 52 Vergelijk versies. Innovatie en stellenmarkt baden baden hebben betrekking op het bedenken, uitproberen, systematisch uittesten en verspreiden van nieuwe behandelingen en vormen van diagnostiek. De zorgautoriteit stelt niet dan na een aanwijzing van Onze Minister op grond van artikel 7, eerste lid, onder been beleidsregel vast met betrekking tot:. Dit betreft vervolgopleidingen tot medisch specialist per specialismetot huisarts of specialist ouderengeneeskunde, tot gespecialiseerd verpleegkundige en voor medisch ondersteunend personeel.
Wetten wmg Casino bad reichenhall
Wetten wmg Post mortem orgaanuitname bij donoren. Artikel 92 Vergelijk versies. Zoekpagina De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar inhoud Direct naar de sitenavigatie Wet- en regelgeving Zoeken Regeling. Artikel 1 Vergelijk versies. Artikel 63 Vergelijk versies. Artikel 83 Book of kostenlos spielen versies. De griffiers of secretarissen van de in de Casino austria kitzbuhel op de rechterlijke organisatie bedoelde gerechten, van de Centrale Raad van Beroep, van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van de tuchtcolleges, bedoeld in artikel 47, derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorgwetten wmg aan Onze Minister, aan de zorgautoriteit, aan de FIOD-ECD of aan een krachtens artikel 72 aangewezen persoon vrij van alle kosten alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van vonnissen, arresten, uitspraken, registers, en andere stukken, die ten behoeve van de uitvoering van deze wet van hen worden verlangd. De zorgautoriteit kan een AWBZ-verzekeraar, het CAK eurovision betting een rechtspersoon als bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens die wet of de Wet financiering sociale verzekeringen.
Netbet casino mobile Exporteer formaat keuze TXT De tekst zal worden geleverd in een. Artikel 40 Vergelijk versies. Exporteer formaat keuze TXT De free slots games reel king zal worden geleverd in een. Onderdeel A Vormen van zorg waarvoor op grond van artikel 4, eerste lidvan het Wetten beispiele beschikbaarheidbijdrage WMG een verklaring van geen bezwaar van Onze Minister is vereist, alvorens de Nederlandse Zorgautoriteit een beschikbaarheidbijdrage kan toekennen: Taken en bevoegdheden Nederlandse Zorgautoriteit Vergelijk versies. Artikel 43 Vergelijk versies. Artikel 92 Vergelijk versies. Artikel 84 Vergelijk versies. Bij de vaststelling bepaalt de zorgautoriteit in welke gevallen het tarief geldt. See Google Help for more information.
Toezicht Wet langdurige zorg Vergelijk versies. Post mortem orgaanuitname bij donoren. Artikel 90 Vergelijk versies. Het voorlopig reglement geldt totdat het bestuursreglement van de zorgautoriteit de goedkeuring van Onze Minister heeft verkregen. Artikel 13 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Het voorlopig reglement geldt totdat het bestuursreglement van de zorgautoriteit de goedkeuring van Onze Minister heeft verkregen. De zorgautoriteit volgt het oordeel van het Staatstoezicht op de volksgezondheid over de kwaliteit van het handelen van zorgaanbieders. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Een zorgaanbieder kan de beschikbaarheidbijdrage bij het Zorginstituut in rekening brengen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds dan wel het Fonds langdurige zorg. Artikel 44 Vergelijk versies. Queue by Raphael Wenger. Hierbij geldt als voorwaarde dat sluiting van de afdeling voor acute verloskunde het aantal inwoners in Nederland dat niet binnen 45 minuten een afdeling voor acute verloskunde per ambulance kan bereiken doet toenemen en dat binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kan worden gestart; 9. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. De zorgautoriteit past artikel 50, eerste lid, onderdeel dtoe:. Artikel 16a Vergelijk versies. Artikel 32 Vergelijk versies. Alvorens Onze Minister overeenkomstig artikel 7, eerste lid, onder been aanwijzing vaststelt, deelt hij de zakelijke inhoud van het voorgenomen besluit schriftelijk mede aan de beide kamers der Staten-Generaal. De overgangsregeling voor de instellingen die in een beschikbaarheidbijdrage SEH ontvingen, is vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid nog eenmaal verlengd voor Artikel 11 Vergelijk versies. Artikel 68 Vergelijk versies. Zorg ten behoeve waarvan drie of meer achtereenvolgende jaren een beschikbaarheidbijdrage aan een zorgaanbieder is verstrekt en waarbij niet meer aan de criteria voor de verlening van die bijdrage wordt voldaan. Powered by WordPress and Wellington. Artikel 55 Vergelijk versies. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. De zorgautoriteit kan haar bevindingen op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 32openbaar maken, met uitzondering van gegevens en inlichtingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn. Artikel 52 Vergelijk versies. Spiele Kostenlos Vier Bilder Ein Wort die Sachgeschichte Woher kommt der Name "Kotflügel" und warum sind auch hübsche Autos mit so einem schmutzigen Wort ausgestattet? Artikel [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 33 Vergelijk versies. Artikel 73 Vergelijk versies. De zorgautoriteit is tevens belast met toezicht op de naleving door de ziektekostenverzekeraar van artikel 15f van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Artikel 95 [Vervallen per ] Vergelijk versies.

0 thoughts on “Wetten wmg”

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *